Privacyverklaring

Wie zijn we?

P&O Flex BV heeft als kernactiviteit het bemiddelen van (potentiële) kandidaten naar arbeid. 

Bij deze dienstverlening verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn: 

 • Telefoon:  045- 3030370 / 043 20 50 090 
 • E-mail:  info@pnoflex.nl
 • Website: www.pnoflex.nl
 • Postadres:  Sourethweg 1, 6422 PC Heerlen

Waarom dit statement?  

We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.   

1. Soorten gegevens    

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:  

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres; 
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;  
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (kopie van een identiteitsbewijs);  
 • gegevens over opleiding-, arbeidsverleden, beschikbaarheid, wensen/ eisen m.b.t. dienstverband, inkomen, beroep; 
 • gegevens met betrekking tot diploma’s, certificaten, kopieën hiervan;
 • gegevens met betrekking tot bankrekeningnummer, kopie bankpas;
 • gegevens met betrekking tot Rijbewijs (mobiliteit t.b.v. arbeid), kopie rijbewijs;
 • (overige gegevens).

2. Doelen van de verwerking van gegevens    

Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:  

 • het bemiddelen van (potentiële) kandidaten naar arbeid;  
 • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en partners;  
 • het beheren en uitbreiden van ons kandidaten- en klantenbestand;  
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;   
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;  
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) kandidaat of klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;  
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.  

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens    

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens: 

 • het tot stand brengen van een arbeidsovereenkomst; 
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het     voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een arbeidsovereenkomst die via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens; 
 • de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken; 
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van onze dienstverlening, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze relatie;
 • marketing en/of profilering gericht op marketing.   

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens    

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.    

5. Informatie, wijziging en bezwaar    

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.  

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:  

 • of wij jouw persoonsgegevens verwerken;  
 • de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;  
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;  
 • bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;  
 • aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van jouw persoonsgegevens; 
 • verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;  
 • overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek; 
 • overleg met onze functionaris gegevensbescherming Michael Gerits te bereiken via 045 30 30 370 of michael@pnoflex.nl; 
 • vragen over de inhoud van dit Privacy statement;

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.     

6. Beveiliging van jouw gegevens    

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.  

7. Verstrekken van gegevens aan derden    

7.1 Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de bemiddelingsprocedure verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:  

 • Bestaande en potentiële opdrachtgevers/ werkgevers;
 • Backofficepartij(en): Personeelsadministratie/ salarisverwerking/ juridisch werkgeverschap, verzuimafhandeling
 • Partners in arbeidsbemiddeling; 
 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden; 
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener; 

7.3 Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.    

8. Wijzigingen van de Privacy statement    

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst  wijzigen. Op onze website vindt je steeds het meest actuele statement.   

9. Klachtrecht   

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.     

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl